โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 10

IDOL รุ่นที่ 10

ไจแอนท์ อนันดา มาลัย

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โรงเรียน วชิรธรรมสาธิต

เกรดเฉลี่ย 3.37

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6