โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 10

IDOL รุ่นที่ 10

เนส ณัฐวิภา จินาเฟย

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด ตาก

โรงเรียน ตากพิทยาคม

เกรดเฉลี่ย 3.64

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 4