โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 6

IDOL รุ่นที่ 6

ต้าร์ ภูริณัฐ ชัยบุญลือ

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด เชียงใหม่

โรงเรียน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

เกรดเฉลี่ย 3.54

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล