โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 10

IDOL รุ่นที่ 10

ปาล์มมี่ กานต์ววี สังข์อินทร์

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด บุรีรัมย์

โรงเรียน นางรอง

เกรดเฉลี่ย 3.06

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล