โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 10

IDOL รุ่นที่ 10

นินจา อภิสิทธิ์ อุส่าห์ดี

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด สุรินทร์

โรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

เกรดเฉลี่ย 3.35

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 2