โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 10

IDOL รุ่นที่ 10

กรั๊นจ์ สาริศา อักษรศิริ

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียน อยุธยานุสรณ์

เกรดเฉลี่ย 3.63

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล