โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 10

IDOL รุ่นที่ 10

แพรวา ประพิมพร ภูทุมมี

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด มหาสารคาม

โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัย

เกรดเฉลี่ย 2.89

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล