โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 10

IDOL รุ่นที่ 10

อ้อน ทิพย์สุดา เพชรปานกัน

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด สงขลา

โรงเรียน สะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลา"

เกรดเฉลี่ย 3.41

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล