โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 10

IDOL รุ่นที่ 10

นุ่น ชลธิชา เจือประเสริฐ

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด พิจิตร

โรงเรียน หนองโสนพิทยาคม

เกรดเฉลี่ย 3.56

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล