โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 6

IDOL รุ่นที่ 6

หงส์ กัญญารัตน์ ปาลิโภชน์

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด สงขลา

โรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

เกรดเฉลี่ย 3.64

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล