โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 10

IDOL รุ่นที่ 10

โป้ง พีรณัฐ วีระนิพิฐกุล

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด นครพนม

โรงเรียน นครพนมวิทยาคม

เกรดเฉลี่ย 3.33

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล