โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 10

IDOL รุ่นที่ 10

เฟม ศณัฐชา จันทร์ชุม

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด เชียงราย

โรงเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เกรดเฉลี่ย 3.55

อายุ 14 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 1