โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 10

IDOL รุ่นที่ 10

ปาล์ม ชาญยุทธ ศรีเลิศ

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด ศรีสะเกษ

โรงเรียน ปรางค์กู่

เกรดเฉลี่ย

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล