โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 10

IDOL รุ่นที่ 10

เพลง ปฏิพร กลิ่นอ่วม

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด นครสวรรค์

โรงเรียน สตรีนครสวรรค์

เกรดเฉลี่ย 3.51

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล