โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 10

IDOL รุ่นที่ 10

ดีเจ เสฏฐวุฒิ ผาบุญมา

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด ร้อยเอ็ด

โรงเรียน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

เกรดเฉลี่ย 3.72

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล