โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 10

IDOL รุ่นที่ 10

ริว ศุภวิชญ์ โฉมอุปฮาด

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด ชลบุรี

โรงเรียน โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

เกรดเฉลี่ย 3.24

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล