โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 11

IDOL รุ่นที่ 11

ก้อง ชลนิธิ ธรรมสาร

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด อำนาจเจริญ

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 2.92

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 4