โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 11

IDOL รุ่นที่ 11

แฟร์รี่ กิรณา พิพิธยากร

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด สมุทรปราการ

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 2.93

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล