โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 11

IDOL รุ่นที่ 11

ปกป้อง ศิวกร ชัยยา

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด เชียงใหม่

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.37

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล