โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 11

IDOL รุ่นที่ 11

โชกุน ธนภัทร ศรีไทย

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด สุพรรณบุรี

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.77

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล