โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 11

IDOL รุ่นที่ 11

ไม้คิว พุทธิเมธ เกียรติอมรเวช

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด กาญจนบุรี

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.60

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล