โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 11

IDOL รุ่นที่ 11

ไลลา ไลลา บาร์รอส

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด กระบี่

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.37

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล