โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 11

IDOL รุ่นที่ 11

ภูมิ ธนะภัชร ศรีทองคำ

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด จันทบุรี

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.08

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล