โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 11

IDOL รุ่นที่ 11

อิน ศศิประภา พรหมศิริ

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด อุทัยธานี

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.17

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล