โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 11

IDOL รุ่นที่ 11

ราตรี ราตรีโรส ทวีพาณิชย์พันธุ์

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด ระนอง

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.74

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6