โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 11

IDOL รุ่นที่ 11

โซดา พิชชาพร นิยมนา

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด จันทบุรี

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 2.94

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล