โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 11

IDOL รุ่นที่ 11

บิ๊ก กนกพล พากเพียร

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด ยโสธร

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.62

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล