โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 11

IDOL รุ่นที่ 11

อชิ พีระกานต์ เตียวสุวรรณ

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด ชัยภูมิ

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.30

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6