โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 11

IDOL รุ่นที่ 11

นาย ณัฐกรณ์ พลนาการ

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด ชุมพร

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.51

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล