โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 11

IDOL รุ่นที่ 11

พิม พิมชนก สอนเสนา

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด สกลนคร

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.86

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล