โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 11

IDOL รุ่นที่ 11

แก้ม ศกลรัตน์ สุวรรณหงษ์

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.11

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 3