โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 11

IDOL รุ่นที่ 11

ล่ำซำ อดุลวิทย์ ก่อกิตติรัตน์

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด กระบี่

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.03

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล