โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 11

IDOL รุ่นที่ 11

มายด์ ณัฐกุล จันทร์ทองเมือง

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด เชียงราย

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.15

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 5