โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 11

IDOL รุ่นที่ 11

น้ำหนึ่ง ศศิธร คำสาริกา

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด พิจิตร

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.40

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล