โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 11

IDOL รุ่นที่ 11

ทราย เพาลีเน ทราย เกอร์เกน

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด บุรีรัมย์

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.45

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล