โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 11

IDOL รุ่นที่ 11

ไอซ์ เอริกา ขำคล้าย

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.76

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล