โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 11

IDOL รุ่นที่ 11

ตะวัน ภรัณยู พูลนิ่ม

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด พิษณุโลก

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.49

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 1