โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 6

IDOL รุ่นที่ 6

ไกด์ ภราดร ศรีศิลา

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด บุรีรัมย์

โรงเรียน โรงเรียนสตึก

เกรดเฉลี่ย 3.61

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล