โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 11

IDOL รุ่นที่ 11

กอล์ฟ ธิติวุฒิ สิงห์ทอง

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด สงขลา

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.89

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6