โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 11

IDOL รุ่นที่ 11

โอม กณวรรธน์ จุลพันธ์

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด พิจิตร

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.47

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6