โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 11

IDOL รุ่นที่ 11

มาร์ค อชิตพล แต้สุวรรณ

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด อุดรธานี

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.32

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6