โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 11

IDOL รุ่นที่ 11

เนลลี่ เนลลี อลิเซีย โยฮานส์สัน

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด ภูเก็ต

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.77

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล