โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 11

IDOL รุ่นที่ 11

โด่ง พัฒนดล นิโครธานนท์

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด บึงกาฬ

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.08

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล