โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 11

IDOL รุ่นที่ 11

บีม ธีรพันธ์ ชุมคำลือ

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด พะเยา

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.14

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6