โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 12

IDOL รุ่นที่ 12

ไอซ์ ณฐยา เหลาผา

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด นนทบุรี

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.77

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 2