โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 12

IDOL รุ่นที่ 12

มิก จิตติชัย แก้วทองสุข

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด ระนอง

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.35

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล