โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 12

IDOL รุ่นที่ 12

ต้น ธนวัฒน์ บุญสุข

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด พัทลุง

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.33

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล