โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 12

IDOL รุ่นที่ 12

วิน อนุชิต สลักคำ

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด ชลบุรี

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.58

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล