โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 12

IDOL รุ่นที่ 12

จีน ลลิตา สุริโยภาส

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด จันทบุรี

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.95

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล