โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 12

IDOL รุ่นที่ 12

ปอนด์ ภานุวัฒน์ วุ่นน้อย

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด สงขลา

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.78

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล